Wednesday, May 13, 2009

عدم اشتراک سه نامزد اصلی در


چرا نامزد های اصلی درانتخابات ریاست جمهوری اشتراک نکردند؟؟


نویسنده: دیپلوم انجینیر ميرنجیب الله شمس
از یک سال به این طرف اسمای داکتر زلمی خلیلزاد، داکترعلی احمد جـلالی وداکتر انوار الحق احدی به مثابه نامزد های اصلی مقام ریاست جمهوری افغانستان به سرزبان ها ودرمحراق توجه رسانه هاي گروهی ملی وبین المللی قرار داشت.
مسافرت ماه گذشته زلمی خلیلزاد به کابل واشتراک وی باعلی اجمد جـلالی دراجلاس دوبی جهت موقف گیری مشترک مبنی برمعرفی کاندیداي واحد درانتخابات سالجاری ریاست جمهوری افغانستان که در آن تعدادی از شخصیت های داخلی وافغان تبارهای کشورهای امریکایی و اروپایی حضور داشتند, کدام نتیجه مثبت ومطلوبی چه برای خلیلزاد وچه برای جـلالی درقبال نداشت.
این درحـالی بود که مردمان ولایات غزنی ودایکندی حمایت قاطع شان را از نامزدی زلمی خلیلزاد برای مقام ریاست جمهوری افغانستان اعلام نموده بودند. به همین منـوال مردم ولایت لوگر دريک گردهمایی از کاندیداتوری علی اجمد جـلالی درانتخابات ریاست جمهوری سال جاری ابراز پیشتیبانی کرده بودند.
همچنان انوارالحق احدی به خاطر نامزد شدن درپست ریاست جمهوری افغانستان از کرسی وزارت مالیه کشور استعفا داد. داکتر احدی در رابطه به کاندیداتوری خود درچندین نشست با هیأت رهبری جبهه ملی درمنزل رهایشی پیرسید احمد گیلانی ومقر جبهه ملی حضور یافت وچند برآمد تلویزیونی نیز داشت.
سیاست معادله ای نیست که همه کس از آن سر در آورد, بلکه یک طلسمی است که عده بسیار محدودی اصحاب عقل وخرد که از افق دید وسیع و از بلوغ متعـالی فکری برخوردار باشند, راز و رمز پیچیده هنر سیاست را به درستی درک کرده می توانند. اما ملتفت باید بود که یک عمل وچالش سیاسی را نمی توان صرفاً به یک عامل مرتبط دانست وبه یک علت محدود شمرد. عطف توجه به این موضوع این که سه چهره شناخته شده درمقیاس ملی وبین المللی (داکتر زلمی خلیلزاد , داکتر علی احمد جـلالی وداکتر انوار الحق احدی) برخلاف انتظار وتوقع مردمی چرا در پروسه انتخابات ریاست جمهوری کشور اشتراک نکردند, معلول عللی یک سلسله زدوبندهای توافق شده عقب پرده است که پس از اعلام نتیجه نهایی کرسی ریاست جمهوری افغانستان آفتابی وبرملا خواهد شد.
این بدان معنا است که اشتراک نورزیدن سه نامزد نیرومند مقام ریاست جمهوری درانتخابات سال جاری خـالي از انگیزه های پنهانی وملحوظات سیاسی نمی باشد, زیرا که آرمان نهایی بازیگران جهان سیاست در دست داشتن قدرت سیاسی می باشد. متکی به این اصل اساسی بازیگران اصلی بدون گرفتن امتیازات سیاسی و انتفاعی از صحنه رقابت مبارزات انتخاباتی بدر نمی روند.
اينجانب لازم دید تا دریک جمع بند کلی, اجمـالی وتحلیلی علل و عوامل عدم اشتراک داکتر زلمی خلیلزاد, داکتر علی احمد جـلالی وداکتر انوار الحق احدی را در روند انتخابات ریاست جمهوری سال جاری فهرست کرده و برجسته بسازد.
الف: داکتر زلمی خلیلزاد به مثابه یک دپلومات شناخته شده درسطوح ملی وبین المللی به دلایل ذیل درانتخابات ریاست جمهوری افغانستان اشتراک نکرد:
1- مشکلات قانونی شهروندی وداشتن تابعیت دومی وخانم امریکایی.
2- ضعف موقف سیاسی واجتماعی و زوا ل قدرت دولتی وی درنتیجه شکست خوردن حزبش (جمهوری خواه) درانتخابات سال گذشته امریکا.
3- مخالفت کشورهای قدرتمند همسایه ومنطقه(ایران, پاکستان, ازبیکستان, چین وفدراتیف روسیه) در رابطه به نامزدی زلمی خلیلزاد درمقام ریاست جمهوری افغانستان.
4- پیش آمد سرد شخصیت های سیاسی وملی افغان ودپلوماتان سفارت امریکا حین مسافرت خلیلزاد به کابل, توأم با یورش های شدید تبلیغاتی رسانه های گروهی علیه وی.
5- شکست وبی ثمرماندن جلسه ماه گذشته سالروان در دوبی که دررابطه به حمایت از نامزدی زلمی خلیلزاد وعلی اجمد جـلالی تدویر یافته بود.
6- عدم حمایت عملی سیاسی دولتمردان قصر سفید امریکا از کاندیداتوری خلیلزاد درمقام ریاست جمهوری افغانستان.
7- عدم گرانتی از پیروزی زلمی خلیلزاد در موجودیت نامزدی حامد کرزی درانتخابات ریاست جمهوری. 8- وضعیت آشفته سیاسی, جو پیچیده اجتماعی وحـالت خطرناک امنیتی کشورافغانستان درآستانه انتخابات ریاست جمهوری.
ب: داکتر علی اجمد جـلالی به سه علت اساسی زير از اشتراک درپروسه انتخابات ریاست جمهوری صرف نظر کرد:
1- تحکیم موقعیت سیاسی وموقف اجتماعی حامد کرزی با درنظرداشت حمایت مالی وسیاسی دولت بریتانیا از وی درانتخابات سالجاری ریاست جمهوری.
2- طبع ونشر مبلغ(50) میلیارد افغانی بانکنوت های جدید از طرف بانک مرکزی افغانستان که علی احمد جـلالی امکانات تقلب وسوء استفاده مالی را از این پول هاي نشر شده درانتخابات ریاست جمهوری سالجاری بعید ومنتفی نمی داند.
3- فرضیه واکسیوم دیگرآنست که حامد کرزی در ازای انصراف علی احمد جــلالی درانتخابات ریاست جمهوری, کرسی حساس وکلیدی وزیر مشاور درامور امنیت ملی دستگاه ریاست جمهوری کشور را به عوض زلمی رسول به وی واگذار می کند, تا با حضور اکتیف ارکان حرب علی احمد جـلالی, مارشال محمد قسیم فهیم مثل گذشته موازنه وتعادل قدرت را در دستگاه ریاست جمهوری به نفع خود برهم نزند.
ج: داکتر انوارالحق احدی علیرغم آن که از حمایت حزب قوی سیاسی وپشتوانه کافی مالی ونفوذ مذهبی برخوردار بود, عوامل ذیل مانع اشتراک وی درانتخابات ریاست جمهوری سالجاری افغانستان شد: 1- فشار وعدم توافق فامیلی, ملحوظات مخفی سیاسی وانتفاعی وبروز مخالفت های درون حزبی(افغان ملت). 2- بازیگران سیاست خارجی قصر سفید امریکا با دعوت لویه جرگه درفکر ایجاد کرسی صدارت درساختار تشکیلاتی حکومت افغانستان می باشند, که البته انوارالحق احدی را یگانه شخصیت شایسته برای احراز کرسی نخست وزیر می دانند.
4- الترناتیف دیگر آنست که درصورت لزوم دید, پالیسی میکران حکومت بارک اوباما دردستگاه ریاست جهموری افغانستان کمیته های عالی اختصاصی را درعرصه های (امنیتی, اقتصادی وسیاسی) ایجاد می نمایند که در رأس این کمیته های عالی اختصاصی (داکتر علی احمد جـلالی, داکتر انوارالحق احدی وداکتر عبدالله عبدالله) با صلاحیت معادل وحتی بالاتر از اختیارات رئیس جمهور افغانستان قرار خواهند گرفت.
نظریه تحلیلگران امور سیاسی هرچه باشد حقيقت پنهان این است که خلیلزاد, جـلالی و احدی, اگر چه اندیشه های فلسفی ونظام های فکری آنها در لابلای غبار متراکم تیره مثل معمای پیچیده پنهان ومستور است اما از جمله کسانی هستند که ظهور وبروز تحولات مهم سیاسی آینده جامعه افغانستان را به درستی پیش داوری و ارزیابی کرده می توانند.
ازاین واقعیت نباید انکار کرد که هر سه شخصیت شناخته شده ازجمله سیاست مدارانی می باشند, که جرقه های الهام دربالاترین میزان, از افق دورسیاست ها ودپلوماسی های قصر سفید امریکا در قبـال چگونگی زعامت آینده افغانستان برای شان بشارت داده شده است.
فلهذا روی همین ملحوظ بود که زلمی خلیلزاد, داکتر علی احمد جـلالی وداکتر انوار الحق احدی علیرغم هواخواهان فراوان داخلی وحامیان قدرتمند خارجی شان با بصیرت عقلانی وتفکر آینده نگری از اشتراک درانتخابات ریاست جمهوری سالجاری افغانستان منصرف شدند.
هفتته نامه رستم ثنا :آرمان ملی

No comments: