Wednesday, February 25, 2009

فوریه کوفی رهبر جوان برگزیده شد


فوزیه کوفی
رهبرجوان ومنتخب جهانی ماست
17 فبروار 2009
U.S.A
کمیه حمایت از خانم فوزیه کوفی افتخاردارد ازاینکه اعلام میدارد، خانم کوفی بعنوان رهبرجوان درمقیاس جهانی برگزیده شده است. بهمین ارتباط نامه ی دبیرخانه " انجمن جهانی اقتصادی" امروز صبح عنوانی ایشان صادر گردید. بدینوسیله به خانم فوزیه کوفی اطلاع داده شدکه، این گزینش مهم وتفویض این مقام برای ایشان افتخارآمیز است. خانم فوزیه کوفی یک انسان فعال درزمینه حقوق بشر، تآمین آزادیهای مدنی، عضومهم شورای ملی ونخستین سخنورومسیجرتوانا در پارلمان افغانستان است.
خانم کوفی قبل ازورود به پارلمان افغانستان، در بخش حمایت از زنان وکودکان دفتر یونیسف فعالیت مینمود. او دراین وظیفه درمقام مسول بخش حمایت اززنان وکودکان، اقشار گوناگون اجتماعی را تحت پوشش قرار داده ودرآن زمینه ها نیز فعالیت داشته است. خانم فوزیه کوفی پیشترازآن زمان استاد دانشکده ی پزشکی بدخشان بود. نام نهاد شدن وانتخاب خانم کوفی از جانب ( انجمن جهانی اقتصاد ) بمعنی تایید ایشان دردستیابی به موفقیتها ودست آوردهای است که درنتیجه پشتکار وپیگیری فعال کوششهای ایشان صورت گرفته واین عمل پوتانسیل واقتدار اورا ازطریق رهبری نافذ وموثرجهت تحرک بخشیدن اعمار جهان آینده یا آینده جهان نشان میدهد.
خانم فوزیه کوفی 32 ساله یک رهبرپرنفوذ، موثر ومشهوراست. او درمیان نسل جوان افغانستان خوب محبوبیت دارد. خانم کوفی دارای نظریات مدرن بوده و یک رهبر فاقد خود خواهی ؛ زبان شناس
( متخصص زبان انگلیسی) وسخنور وشاعر است.
انجمن جهانی اقتصاد همه ساله دوصد تن ازمتمایز ترین و بهترین رهبران جوان درمقیاس جهانی راکه کمتراز 40 ساله باشند، تفکیک نموده وبرسمیت می شناسد. خانم کوفی در فهرست برگزیدگان
)خانم رعنا آل عبدالله ملکه دولت پادشاهی اردن هاشمی (قرار دارد، که ازمیان هزاران تن از رهبران جوان ازدورا دوردنیا بمثابه منضبط ترین ها دراین بخش برگزیده شده اند.
آقای دوید ایکمن ریسس عمومی انجمن اقتصاد جهانی، نامه ی پذیرش وگزینش خانم فوزیه کوفی راامضا وبه آدرس ایشان صادر نموده است. کمیته حمایت از خانم کوفی ضمن تبریک، اظهار نموده است که، این موفقیت بزرگی است به همه ی ما و خانواده ودوستان ایشان. ما آرزو داریم که انسانهای توانا وشجاع را بیشتر ونزدیکتر بیاوریم، تا در بازسازی واعمار کشور جنگزده بهتریاری نمایند.
با بهترین آرزوها
کمیته حمایت از خانم فوزیه کوفی
آمریکا
__________________________________________________________________
Fawzia Koofi Selected as Young Global Leader
Tuesday February 17, 2009
Support Committee For Fawzia Koofi is proud to announce that Ms. Fawzia Koofi has been selected as the "Young Global Leader" of 2009. A letter sent by Executive Chairman of World Economic Forum this morning to Ms. Koofi, informed of her being bestowed with such as an honor.
Ms. Fawzia Koofi is an outstanding human right activist and the First Woman Deputy Speaker of the Lower House of the National Assembly of Afghanistan. Before becoming a Member of Parliament, Ms. Koofi worked with UNICEF as Women and Childrenʼs Protection Officer and also worked with different Civil Society institutions as a womenʼs and childrenʼs activist. She also lectured at Badakhshan medical university.
The letter says Koofiʼs nomination is in recognition of her record of professional accomplishments, her commitment to society and her potential to contribute to shaping the future of the world through her inspiring leadership.
Fawzia Koofi, 32 is an influential and popular leader among Afghanistan people especially the youth generation. She is best known as a selfless leader, a modern thinker, poet, an articulated teacher and a linguist.
The World Economic Forum recognizes each year the two hundred most distinguished young leaders below the age of 40 from around the world. Ms. Koofiʼs assortment announced after Queen Rania Al Abdullah of the Hashemite Kingdom of Jordan screened the profiles of young leaders from every region of the world and from a myriad of disciplines and sectors. David Aikman, the Senior Director Head of the Forum of Young Global Leaders, singed Ms. Fawzia Koofiʼs confirmation of letter.
Support Committee For Fawzia Koofi is congratulating all Ms. Koofiʼs followers, family and friends. Itʼs a victory for all of us and we are hopeful to bring brave people closer to take a part in building our war-torn country.
Best wishes,
SCFFK Team
USA
هفته نامه رستم ثنا: گزارش از کوفی

1 comment:

mehta said...

Nice Stuff!

Commendable Blog indeed!

Dear Blogger, need your valuable feedback for:

www.octandigital.com

Regards,
Mehta